O firmie

Celem nadrzędnym firmy KORPEC Energetyka Cieplna Spółka z o.o. jest niezawodna produkcja, dostarczanie ciepła i sprzedaż węgla do naszych odbiorców oraz utrzymanie sieci ciepłowniczej na terenie miasta i gminy Korsze. Drogą do realizacji celu jest postępowanie zgodnie z zasadami wdrożonego w spółce systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą PN-EN ISO 14001:2015, który pomaga nam dbać o stan środowiska naturalnego oraz uwzględniać oczekiwania stron zainteresowanych, w tym szczególnie Klientów.

1.   Informacje ogólne o Spółce

1.1. „KORPEC” Energetyka Cieplna Spółka z o.o. prowadzi swoją działalność na terenie miasta i gminy Korsze. Spółka powstała w dniu 19.11.1992r. z przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w spółkę z o.o. na mocy Aktu Notarialnego Umowy Spółki Repertorium „A” Nr 5656/92. Decyzją Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 05.07.2002r. została wpisana do KRS pod  Nr 0000121838. Spółce nadano numer identyfikacyjny REGON 510051712.

1.2. Skład osobowy Zarządu Spółki

 Damian Niski - Prezes Zarządu

Zarząd w tym składzie pracuje od dnia 25.04.2022 r.

1.3.  Skład osobowy Rady Nadzorczej

- Sławomir Jarosik - Przewodniczący R.N.

- Tomasz Koprowiak - Z-ca Przewodniczącego R.N.

- Krzysztof Deleżuch - Członek R.N.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, zostali powołani w jej skład uchwałami Zgromadzenia Wspólników Nr 8/2022 z dnia 21.06.2022r. (Krzysztof Deleżuch), Nr 2/2020 z dnia 21.04.2020 r. (Tomasz Koprowiak), Nr 6/2019 z dnia 29.07.2019r. (Sławomir Jarosik)

1.4.  Działalność Spółki

Główna działalność Spółki to wytwarzanie i przesył energii cieplnej do odbiorców z terenu miasta oraz dwóch miejscowości na terenie gminy Korsze. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo energetyczne działalność Spółki w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło nie podlega koncesjonowaniu, a co za tym idzie Taryfa dla ciepła nie podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Spółka posiada Taryfę dla ciepła” zatwierdzoną uchwałą Zarządu Spółki. Spółka „KORPEC” prowadzi także dodatkową działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie prac ziemnych, wykonawstwie i remontach instalacji cieplnych i wodociągowych, a także detalicznym handlu węglem.

W 2019 r. ogrzewaliśmy średnio 55294 m2 powierzchni na terenie miasta i gminy Korsze. Moc zamówiona na koniec roku wyniosła 4,351 MW. Średnie zużycie energii na potrzeby centralnego ogrzewania
wyniosło 118 kWh/m2/rok.

Stale posiadamy w sprzedaży od 7 do 9 rodzajów węgla. Towar dostarczamy luzem lub workowany (za wyjątkiem sortów powyżej 10 cm). Odbiorca płaci po dostawie, także za pomocą kart płatniczych. W sprzedaży posiadamy również dwa rodzaje Pelletu.

Od 1 marca 2018 r. na mocy zawartej z Burmistrzem umowy zarządzamy lokalami komunalnymi zarówno mieszkalnymi jak i użytkowymi na terenie miasta i gminy Korsze.